هاست لینوکس آلمان

1000 مگابایت هاست لینوکس


 
23,900Toman
Mensuel

.
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پشتیبانی 24 ساعته


   100 گیگ پهنای باند

   نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي

   نامحدود پارك دامين و ساب دامين

   cPanel پنل

   23900 تومان ماهانه

   239 هزار تومان سالانه

1000 مگابایت هاست لینوکس با پهنای باند نامحدود


 
24,900Toman
Mensuel

.
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پشتیبانی 24 ساعته


   نامحدود پهنای باند

   نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي

   نامحدود پارك دامين و ساب دامين

   cPanel پنل

   24900 تومان ماهانه

   249 هزار تومان سالانه

2000 مگابایت هاست لینوکس


 
31,800Toman
Mensuel

.
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پشتیبانی 24 ساعته


   200 گیگ پهنای باند

   نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي

   نامحدود پارك دامين و ساب دامين

   cPanel پنل

   31800 تومان ماهانه

   318 هزار تومان سالانه

2000 مگابایت هاست لینوکس با پهنای باند نامحدود


 
33,000Toman
Mensuel

.
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پشتیبانی 24 ساعته


   نامحدود پهنای باند

   نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي

   نامحدود پارك دامين و ساب دامين

   cPanel پنل

   33000 تومان ماهانه

   330 هزار تومان سالانه

5000 مگابایت هاست لینوکس


 
45,600Toman
Mensuel

.
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پشتیبانی 24 ساعته


   500 گیگ پهنای باند

   نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي

   نامحدود پارك دامين و ساب دامين

   1 عدد اد دومین

   cPanel پنل

   45600 تومان ماهانه

   456 هزار تومان سالانه

5000 مگابایت هاست لینوکس با پهنای باند نامحدود


 
46,500Toman
Mensuel

.
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پشتیبانی 24 ساعته


   نامحدود پهنای باند

   نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي

   نامحدود پارك دامين و ساب دامين

   1 عدد اد دومین

   cPanel پنل

   46500 تومان ماهانه

   465 هزار تومان سالانه

10000 مگابایت هاست لینوکس


 
69,600Toman
Mensuel

.
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پشتیبانی 24 ساعته


   500 گیگ پهنای باند

   نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي

   نامحدود پارك دامين و ساب دامين

   2 عدد اد دومین

   cPanel پنل

   69600 تومان ماهانه

   696 هزار تومان سالانه

10000 مگابایت هاست لینوکس با پهنای باند نامحدود


 
69,900Toman
Mensuel

.
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پشتیبانی 24 ساعته


   نامحدود پهنای باند

   نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي

   نامحدود پارك دامين و ساب دامين

   2 عدد اد دومین

   cPanel پنل

   69900 تومان ماهانه

   699 هزار تومان سالانه