هاست دانلود

2 گیگ هاست دانلود


 
15,000Toman
Mensalmente

.
پشتیبانی 24 ساعته


   2 گیگ پهنای باند

   نامحدود ساب دامین

   نامحدود ftp

   directadmin کنترل پنل

   15 هزار تومان ماهانه

   150 هزار تومان سالانه

5 گیگ هاست دانلود


 
33,000Toman
Mensalmente

.
پشتیبانی 24 ساعته


   5 گیگ پهنای باند

   نامحدود ساب دامین

   نامحدود ftp

   directadmin کنترل پنل

   33 هزار تومان ماهانه

   330 هزار تومان سالانه

10 گیگ هاست دانلود


 
60,000Toman
Mensalmente

.
پشتیبانی 24 ساعته


   10 گیگ پهنای باند

   نامحدود ساب دامین

   نامحدود ftp

   directadmin کنترل پنل

   60 هزار تومان ماهانه

   600 هزار تومان سالانه

20 گیگ هاست دانلود


 
99,000Toman
Mensalmente

.
پشتیبانی 24 ساعته


   20 گیگ پهنای باند

   نامحدود ساب دامین

   نامحدود ftp

   directadmin کنترل پنل

   99 هزار تومان ماهانه

   990 هزار تومان سالانه

40 گیگ هاست دانلود


 
150,000Toman
Mensalmente

.
پشتیبانی 24 ساعته


   40 گیگ پهنای باند

   نامحدود ساب دامین

   نامحدود ftp

   cpanel کنترل پنل

   150 هزار تومان ماهانه

   1.5 میلیون تومان سالانه

50 گیگ هاست دانلود


 
180,000Toman
Mensalmente

.
پشتیبانی 24 ساعته


   50 گیگ پهنای باند

   نامحدود ساب دامین

   نامحدود ftp

   directadmin کنترل پنل

   180 هزار تومان ماهانه

   1 میلون و 800 هزار تومان سالانه

100 گیگ هاست دانلود


 
315,000Toman
Mensalmente

.
پشتیبانی 24 ساعته


   100 گیگ پهنای باند

   نامحدود ساب دامین

   نامحدود ftp

   directadmin کنترل پنل

   315 هزار تومان ماهانه

   3 میلیون و 150 هزار تومان سالانه

200 گیگ هاست دانلود


 
630,000Toman
Mensalmente

.
پشتیبانی 24 ساعته


   200 گیگ پهنای باند

   نامحدود ساب دامین

   نامحدود ftp

   directadmin کنترل پنل

   630 هزار تومان ماهانه

   6 میلیون و 300 هزار تومان سالانه

300 گیگ هاست دانلود


 
885,000Toman
Mensalmente

.
پشتیبانی 24 ساعته


   300 گیگ پهنای باند

   نامحدود ساب دامین

   نامحدود ftp

   directadmin کنترل پنل

   885 هزار تومان ماهانه

   8 میلون و 85 هزار تومان سالانه

400 گیگ هاست دانلود


 
123,000Toman
Mensalmente

.
پشتیبانی 24 ساعته


   400 گیگ پهنای باند

   نامحدود ساب دامین

   نامحدود ftp

   directadmin کنترل پنل

   1230 هزار تومان ماهانه

   12 میلون و 300 هزار تومان سالانه

500 گیگ هاست دانلود


 
1,500,000Toman
Mensalmente

.
پشتیبانی 24 ساعته


   500 گیگ پهنای باند

   نامحدود ساب دامین

   نامحدود ftp

   directadmin کنترل پنل

   1.5 میلیون تومان ماهانه

   15 میلیون تومان سالانه

1000 گیگ هاست دانلود


 
3,150,000Toman
Mensalmente

.
پشتیبانی 24 ساعته


   1000 گیگ پهنای باند

   نامحدود ساب دامین

   نامحدود ftp

   directadmin کنترل پنل

   3 میلون و 150 هزار تومان ماهانه

   31.5 میلیون تومان سالانه

2000 گیگ هاست دانلود


 
6,400,000Toman
Mensalmente

.
پشتیبانی 24 ساعته


   2000 گیگ پهنای باند

   نامحدود ساب دامین

   نامحدود ftp

   directadmin کنترل پنل

   64 میلیون تومان ماهانه