95.216.235.93

17 Jan 2019

سرور جدید

با سلام

 با توجه به اینکه مدت زمانی زیادی بود دو سرور زیر بالا بودن و اینکه بهتر هست هر یک یا دو سال سرور بروز شود اقدام به بروز رسانی سرور کردیم تا 72 ساعت اینده از اپدیت سایت خود خوداری کنید

88.99.104.224

88.99.160.209

دو سرور بالا به سرور

95.216.235.93

منتقل شدند