مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
2 گیگ هاست دانلود - .
پهنای باند : 2 گیگ
ساب دامین : نامحدود
ftp : نامحدود
کنترل پنل : directadmin
ماهانه : 10 هزار تومان
سالانه : 100 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

5 گیگ هاست دانلود - .
پهنای باند : 5 گیگ
ساب دامین : نامحدود
ftp : نامحدود
کنترل پنل : directadmin
ماهانه : 22 هزار تومان
سالانه : 220 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

10 گیگ هاست دانلود - .
پهنای باند : 10 گیگ
ساب دامین : نامحدود
ftp : نامحدود
کنترل پنل : directadmin
ماهانه : 40 هزار تومان
سالانه : 400 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

20 گیگ هاست دانلود - .
پهنای باند : 20 گیگ
ساب دامین : نامحدود
ftp : نامحدود
کنترل پنل : directadmin
ماهانه : 66 هزار تومان
سالانه : 660 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

40 گیگ هاست دانلود - .
پهنای باند : 40 گیگ
ساب دامین : نامحدود
ftp : نامحدود
کنترل پنل : cpanel
ماهانه : 100 هزار تومان
سالانه : 1 میلیون تومان
پشتیبانی 24 ساعته

50 گیگ هاست دانلود - .
پهنای باند : 50 گیگ
ساب دامین : نامحدود
ftp : نامحدود
کنترل پنل : directadmin
ماهانه : 120 هزار تومان
سالانه : 1 میلون و 200 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

100 گیگ هاست دانلود - .
پهنای باند : 100 گیگ
ساب دامین : نامحدود
ftp : نامحدود
کنترل پنل : directadmin
ماهانه : 210 هزار تومان
سالانه : 2 میلیون و 100 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

200 گیگ هاست دانلود - .
پهنای باند : 200 گیگ
ساب دامین : نامحدود
ftp : نامحدود
کنترل پنل : directadmin
ماهانه : 420 هزار تومان
سالانه : 4 میلیون و 200 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

300 گیگ هاست دانلود - .
پهنای باند : 300 گیگ
ساب دامین : نامحدود
ftp : نامحدود
کنترل پنل : directadmin
ماهانه : 590 هزار تومان
سالانه : 5 میلون و 90 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

400 گیگ هاست دانلود - .
پهنای باند : 400 گیگ
ساب دامین : نامحدود
ftp : نامحدود
کنترل پنل : directadmin
ماهانه : 820 هزار تومان
سالانه : 8 میلون و 200 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

500 گیگ هاست دانلود - .
پهنای باند : 500 گیگ
ساب دامین : نامحدود
ftp : نامحدود
کنترل پنل : directadmin
ماهانه : 1 میلیون تومان
سالانه : 10 میلیون تومان
پشتیبانی 24 ساعته

1000 گیگ هاست دانلود - .
پهنای باند : 1000 گیگ
ساب دامین : نامحدود
ftp : نامحدود
کنترل پنل : directadmin
ماهانه : 2 میلون و 100 هزار تومان
سالانه : 21 میلیون تومان
پشتیبانی 24 ساعته

2000 گیگ هاست دانلود - .
پهنای باند : 2000 گیگ
ساب دامین : نامحدود
ftp : نامحدود
کنترل پنل : directadmin
ماهانه : 4 میلیون و 300 هزار تومان
ماهانه : 43 میلیون تومان
پشتیبانی 24 ساعته

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.80.119) وارد شده است.