مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
1000 مگابایت هاست لینوکس - .
پهنای باند : 100 گیگ
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پنل : cPanel
ماهانه : 15400 تومان
سالانه : 154 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

1000 مگابایت هاست لینوکس با پهنای باند نامحدود - .
پهنای باند : نامحدود
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پنل : cPanel
ماهانه : 16000 تومان
سالانه : 160 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

2000 مگابایت هاست لینوکس - .
پهنای باند : 200 گیگ
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پنل : cPanel
ماهانه : 21200 تومان
سالانه : 212 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

2000 مگابایت هاست لینوکس با پهنای باند نامحدود - .
پهنای باند : نامحدود
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پنل : cPanel
ماهانه : 22000 تومان
سالانه : 220 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

5000 مگابایت هاست لینوکس - .
پهنای باند : 500 گیگ
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
اد دومین : 1 عدد
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پنل : cPanel
ماهانه : 30400 تومان
سالانه : 304 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

5000 مگابایت هاست لینوکس با پهنای باند نامحدود - .
پهنای باند : نامحدود
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
اد دومین : 1 عدد
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پنل : cPanel
ماهانه : 31000 تومان
سالانه : 310 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

10000 مگابایت هاست لینوکس - .
پهنای باند : 500 گیگ
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
اد دومین : 2 عدد
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پنل : cPanel
ماهانه : 46400 تومان
سالانه : 464 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

10000 مگابایت هاست لینوکس با پهنای باند نامحدود - .
پهنای باند : نامحدود
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
اد دومین : 2 عدد
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پنل : cPanel
ماهانه : 47 هزار تومان
سالانه : 470 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.225.221.130) وارد شده است.